Tozan sorujy Karcher WD5P-PREMIUM

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury we çygly
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

WD 5 P Premium – öý tozan sorujysy elektro energiýa 1100 Wt sarp edijilikde ýokary sorujy güýje eýedir. Enjamyň toplumynda korroziýa çydamly 25 litrlik poslamaýan polatdan bolan hapa ýygnaýjy we elektrik gurallaryny birikdirmek üçin awtomatiki açmak / öçürmek funksiýaly rozetka bar. Tekiz gat-gat süzgüç aýrylyp bilinýän kasetada ýerleşdirilen we hapa bilen aragatnaşyksyz çalt we aňsatlyk bilen çalşylýar. Şol bir wagtyň özünde, süzgüji çalyşman, gury we çygly galyndylary aýyryp/ýygnap bilersiňiz. Düwmäniň basylmagy netijesinde emele gelen güýçli howa tolkunlary hapany süzgüçden iteklenýär we netijede soruş güýji gaýtadan dikeldilýär. Sorujy şlang we pol üçin 2 rezinli we 2 çotka zolakly prinsipial täze geçirijili nasadka hapany gapyp almasyny üpjün edýär. WD 5 P Premium arassalama işlerini has amatly etmek üçin hereketsiz elektrik güýjünden goragly aýrylýan tutawaç, uzaldyjy turba we pol nasadkasy üçin “parkowka” ýagdaýy, 3-si 1- de tutawaç, kabel we beýleki esbaplar üçin bölüm ýaly aýratynlyklara eýedir.

 

Sorujynyň güýji 240 Wt
Sarp edijilik 1100 Wt
Bak materialy Plastmassa
Konteýner 25 l
Naprýaženiýe 220 - 240 . 50 - 60
Agramy 8.5 kg
Ölçegleri 418х382х65 mm
Öndüriji ýurt Rumyniýa
Kepillik 1 ýyl