Eltip berme hyzmaty barada

Hormatly müşderiler!

Biziň internet dükanymyz, bizden satyn alnan islendik enjamlary size eltip berýär.

Sargytlaryň kabul edilýän wagtlary:

Duşenbe - Anna irden 9: 00-dan agşam 18: 00-a çenli

Şenbe 9:00 – 13:00

Sargydyň tizligi:

"Standart gowşuryş" 16: 00-dan öň sargyt edilse şol gün amala aşyrylýar.

Eltip bermek hyzmaty mugt.

16: 00-dan soň zakaz etdiňizmi? Ertir gowşurarys!

Agşam sagat 4-den giç ýerleşdirilen sargytlar ertesi gün kabul edilýär.

“Elektronika.tm” topary size minnetdarlygy we biziň harydymyzy satyn alanyňyz üçin sag bolsun aýdýar.

Satyn alnan harytlary eltmek üçin hyzmatymyzy ulanmak kararyna gelseňiz, sizden harytlary eltmegiň we geçirmegiň şertleri bilen tanyşmagyňyzy haýyş edýäris:

·harytlar, siz bilen ylalaşylan günde we wagtda gowşurylar, gowşurmazdan bir sagat öň telefon arkaly habar beriler;

·harytlar görkezen salgyňyza iberiler.

Size gowşurylan harytlary barlanyňyzda seresap boluň. Mehaniki zeperiň ýoklygyna we toplumyň içine girýän ähli zatlaryň bolmagyna göz ýetiriň. Harytlary kabul edendigiňiz siz tarapyndan Arza goluňyz bilen tassyklanýar. Siziň goluňyz harytlaryň eltip berilendigini we harytlara arzyňyzyň ýokdugyny görkezýär

Getirilen harydyň zeperi bar bolsa, ony kabul etmezlige siziň hakyňyz bar.

Türkmenistanyň "Sarp ediji hukuklaryny goramak" kanunyna laýyklykda, satyn alnan harytlary kanunlarda göz öňünde tutulan möhletlerde alyş-çalyş ýa-da gaýtaryp bilersiňiz.