Elektrik çäýnek Braun WK300 ONYX

Elektrik çäýnek Braun WK300 ONYX
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Material Plastik
Kuwwaty 2200 Wt
Göwrümi 1.5 l
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Ýokary kuwwatlylygyna we çalt gaýnadyş ulgamyna garamazdan Braun WK 300 Onyx Multiquick 3 özüniň kompromissiz howpsuzlygy bilen  tapawutlanýar. Ýörite 4 basgançakly ulgam bilen enjamlaşdyrylmagy sizi we enjamyňyzy ygtybarly gorar. Gapagy gowy ýapylmadyk halatynda ulgam enjamy awtomatiki ýagdaýda öçürer. Şeýle-de ýeterlik suw bolmadyk halatynda ýa-da suw asla ýok bolsa hem ol çäýnege işlemäge ýol bermez. Mundan başga-da enjamy bijaý ýerinde oturtmak we onda suwy gaýnatmak hem onuň öçürilmegine getirer we şeýlelik bilen ol Sizi bolup biläýjek her hili ýakymsyz ýagdaýlardan gorar. Şeýle hem, çäýnek gizlin ýyladyş elementi bilen enjamlaşdyrylandyr. Enjamyň düýbünde bolmak bilen ol size ýa-da ýakynlaryňyza howp salmaýar.

 

Aýratynlyklary

Kuwwatlylygy 2200 Wt
Göwrümi 1.7 l
Gyzdyryjy elementi ýapyk spiral
Gyzdyryjy elementiň örtügi poslamaýan polat
Şnur uzynlygy 0.7 m
Suw derejesini görkezýän indikator bar
Awtomatiki öçüriliş bar
Çökündiler ýuwýan filter bar
Agramy 1.096 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl